Welcome to Fandom!
Members: 930,319    -    Online: 22    -    Register

Latest Activity on Fandom.com by sasuke470:
Viewed gorge158's Fan Art "hinata cosplay"

HidoshiShinseki's Profile
Online
161 views
0 friends
Personal Information
Real Name: Hidoshi Shinseki
Gender: Male
Country: Indonesia
Age: 24 years old
Join Date: October 5th, 2012
Last Update: October 5th, 2012
About HidoshiShinseki
About Me: Ore ni wa kiraina koto ga takusan aru, daga sukna koto wa betsu ni nai desu, subete no yari atta no wa yami no naka shika nain desu,...
Activities: zutto Tsuuyaku to hoshasengishii no shigoto wo hataraiteru,.. ato wa nonbiri uro=uro shitemasu,...

Comments (0)

Page: