PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Data ostatniej aktualizacji: 5 lipca 2021 r.

Wersją oryginalną i obowiązującą w sensie prawnym jest wersja w języku angielskim. Wszystkie tłumaczenia niniejszej Umowy na inne języki służą wyłącznie wygodzie stron i nie mają wpływu na brzmienie ani sposób realizacji niniejszej Umowy.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i związanych z nimi ofert online i offline (zwanych łącznie “Usługami“). Usługi obejmują strony internetowe fandom.com, wikia.com i wikia.org oraz odpowiednie subdomeny, a także aplikacje mobilne dostarczane pod marką Fandom. Usługi obejmują również aplikację mobilną D&D Beyond oraz strony internetowe pod adresami dndbeyond.com, futhead.com, gamepedia.com, muthead.com, playbook.gg i strawpoll.me. Usługi są obsługiwane przez Fandom, Inc. (z jej podmiotami powiązanymi, dalej zwane “Fandom” lub “Spółką”). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, U.S.A. (numer korporacyjny C2935209), której siedziba znajduje się przy 130 Sutter Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94104.

Niniejsze Warunki Użytkowania określają zasady korzystania z naszych Usług.

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres support@fandom.com.

Korzystając z naszych Usług, akceptują Państwo niniejsze Warunki Użytkowania.

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków Użytkowania (“Warunki Użytkowania” lub “Umowa“), niezależnie od tego, czy jest zarejestrowanym użytkownikiem Fandom. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie wolno mu korzystać z naszych Usług. Zalecamy wydrukowanie egzemplarza niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.

Należy pamiętać, że zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pomocą Ciasteczek związanych z reklamą lub plików typu “Targeting” (jak opisano w naszej Polityce Prywatności) i (tylko) w tym przypadku wymagamy wyraźnej, dobrowolnej zgody. Zgoda na niniejsze Warunki użytkowania nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie takich danych osobowych zgromadzonych za pomocą marketingowych Plików Cookie – jest to odrębna zgoda, której muszą udzielić mieszkańcy EOG, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które mają zastosowanie również do Twojego korzystania z Usług:

Możemy wprowadzać zmiany w naszych Usługach

Możemy raz na jakiś czas aktualizować i zmieniać nasze Usługi, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach użytkowników i naszych priorytetach biznesowych. Postaramy się informować z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich większych zmianach.

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez dalszego powiadomienia. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania i zapoznawać się z nimi. Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie zmienionych Warunków użytkowania oznacza akceptację tych warunków.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, ŚRODKÓW PRAWNYCH I OBOWIĄZKÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ.

Kiedy niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie

Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie zarówno do zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników. Aby móc korzystać z Usług, użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik może to zrobić poprzez (a) rejestrację w jednej z Usług i/lub w Spółce lub (b) skorzystanie z którejkolwiek z Usług. Potwierdzasz, że jesteś pełnoletni i posiadasz pełnię praw, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Spółką lub osobą niepełnoletnią wyemancypowaną, lub posiadasz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia i przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania. W każdym przypadku użytkownik potwierdza, że ma ukończone 16 lat (dotyczy użytkowników znajdujących się w Kalifornii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”) z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) lub 13 lat (dotyczy użytkowników znajdujących się w pozostałej części świata, w tym w Wielkiej Brytanii) i przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej tego wieku. Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować Warunków Użytkowania, jeśli prawo zabrania mu korzystać z Usług lub zaakceptować Warunków Użytkowania.

Członkostwo

Aby móc korzystać z niektórych części Usług (opisanych bardziej szczegółowo w naszej Polityce Prywatności), należy najpierw zarejestrować się w odpowiedniej Usłudze. Nie wolno Ci zarejestrować się w Usłudze, gdzie jest to zabronione przez prawo. Ponadto, Usługi są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy:

 • W Kalifornii i w EOG (z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa), mają 16 lat lub więcej; lub
 • W pozostałej części świata (w tym w Wielkiej Brytanii), mają 13 lat lub więcej.

Jakakolwiek rejestracja przez osoby poniżej wieku wieku opisanego dla odpowiednich jurysdykcji jest niedozwolona, nielicencjonowana i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Rejestrując się w celu korzystania z Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnia wymagania wiekowe określone powyżej oraz że zgadza się i będzie przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.

Dane konta muszą być przechowywane w bezpieczny sposób

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację, a w ramach naszych procedur bezpieczeństwa otrzymasz lub stworzysz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim, a użytkownik zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa swojego hasła i danych identyfikacyjnych oraz do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie przypadki korzystania z konta i wszelkie działania, które mają miejsce przy jego użyciu.

Spółka może zamknąć Twoje konto, usunąć Twój profil i wszelkie treści lub informacje zamieszczone w Usługach i/lub zabronić Ci korzystania lub dostępu do Usług z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w dowolnym momencie według własnego uznania, z lub bez uprzedzenia.

Znaki towarowe

Fandom, logotypy Fandom, Wikia, CURSE, logotypy Curse oraz wszelkie inne nazwy produktów lub usług, loga lub slogany używane przez Fandom, a także wygląd i sposób korzystania z Usług, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty, są znakami towarowymi lub projektami graficznymi Fandom, i nie mogą być używane w całości lub w części w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Fandomu, w jakikolwiek sposób, który może spowodować dezorientację wśród klientów, lub w jakikolwiek sposób, który lekceważy lub dyskredytuje Fandom, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każde użycie tych znaków towarowych musi być zgodne z wszelkimi wytycznymi, które Fandom może od czasu do czasu dostarczyć.

Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w Usługach są własnością ich właścicieli. Zawarte w Usługach odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez nazwę handlową, znak towarowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez nas lub jakiegokolwiek innego powiązania.

Przesyłanie treści do Usług i Prawa autorskie

Istnieją różne zasady dotyczące treści przesyłanych do społeczności Fandom, Własnych Treści Spółki oraz wkładu w nasze dyskusje i fora dyskusyjne, z których każdy jest opisany poniżej.

We wszystkich przypadkach użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym między innymi za zdjęcia, informacje z profilu, wiadomości, komentarze i inne treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla (zwane dalej “przesyłaniem”) w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, lub przekazuje innym użytkownikom bądź udostępnia je innym użytkownikom. Nie wolno Ci przesyłać do Usług treści, których nie stworzyłeś lub do których nie masz prawa. Użytkownik nie może przesyłać treści, które nie są zgodne z licencją stosowaną przez odpowiednią część Usług, do której przesyła treści. Użytkownik rozumie i zgadza się, że inni mogą, ale nie są do tego zobowiązani, edytować, usuwać lub kasować (bez uprzedzenia) wszelkie treści z Usług, z dowolnego powodu lub bez powodu. Użytkownik oświadcza również i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, wydania, zgody i zezwolenia na kopiowanie, przechowywanie, publikowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie przez Spółkę treści Użytkownika za pośrednictwem Usług, zgodnie z zasadami licencjonowania, które mają zastosowanie do tych treści (na przykład, przesyłanie przez Użytkownika tekstów do społeczności Fandom podlega warunkom licencjonowania określonym w sekcji Licencjonowanie).

Usługi nie są i nie będą funkcjonować jako archiwum. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Twoich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, na własny koszt, za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie wszelkich treści umieszczanych lub przechowywanych w Usługach lub dostarczanych nam przez niego.

Treści przesłane do Fandom Communities/Wikis

Zasady licencjonowania tekstów, które są przesyłane do poszczególnych społeczności Fandom lub wiki, są określone na naszej stronie licencyjnej. Zgadzasz się nie wykorzystywać społeczności w sposób sprzeczny z Polityką Tworzenia Społeczności, która może być od czasu do czasu aktualizowana. Zgadzasz się również nie wykorzystywać społeczności/wiki w sposób sprzeczny z wytycznymi Fandom Community Guidelines, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. W przypadku treści nietekstowych, które użytkownik przesyła do określonej społeczności Fandom lub wiki, zgadzasz się, że masz prawo do przesłania takiej treści, oraz że taka treść nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej ani żadnych innych osobistych lub własnościowych praw jakiejkolwiek innej strony.

Własne Treści Spółki

Artykuły i treści tworzone przez Spółkę lub jednego z jej licencjodawców (na przykład, treści tworzone przez Spółkę, które pojawiają się na fandom.com) (łącznie “Własne Treści Spółki“) są wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim i prawami własności intelektualnej oraz traktatami, a wszystkie prawa są zastrzeżone. Takie Własne Treści Spółki obejmują treści wizualne, takie jak filmy wideo, artykuły, zdjęcia, grafiki i logotypy, a także treści niewizualne, takie jak muzyka. Takie treści mogą być dostępna za pośrednictwem odtwarzacza wbudowanego w Usługi, który łączy i odtwarza zawartość umieszczoną na innych stronach lub serwisach (“Odtwarzacz Mediów“).

Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za udzielenie licencji na Własne Treści Spółki, a Ty zgadzasz się nie sprzedawać, nie udzielać licencji, nie wypożyczać, nie modyfikować, nie rozprowadzać, nie kopiować, nie reprodukować, nie przekazywać, nie prezentować publicznie, nie publikować, nie dostosowywać, nie edytować ani nie tworzyć dzieł pochodnych do Własnych Treści Spółki. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Spółka udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Własnych Treści Spółki wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Spółka może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu. Korzystanie z Własnych Treści Spółki w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony przez niniejszą Umowę, jest surowo zabronione.

Możemy zapewnić stronom trzecim (w tym członkom społeczności) możliwość złożenia wniosku o dostarczenie własnych treści, który Spółka może zatwierdzić lub odrzucić według własnego uznania. Jeśli takie własne treści zostaną zaakceptowane przez Spółkę, będą one podlegać zasadom dotyczącym Własnych Treści Spółki, które zostały określone powyżej i na które autor może wyrazić zgodę w ramach procesu zgłoszenia.

Spółka może również udostępniać linki do artykułów na stronach internetowych osób trzecich, jak określono poniżej w części “Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności”. Ponieważ Spółka nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie ponosi ona odpowiedzialności za ich dostępność i nie jest odpowiedzialna za żadne treści na nich zawarte.

Treści przekazywane na Fora dyskusyjne/Ankiety

Przesyłając treści (w tym komentarze) na nasze fora dyskusyjne lub czaty albo tworząc lub odpowiadając na ankiety lub podobne gry, Użytkownik udziela nam bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej, obowiązującej na całym świecie licencji na powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję kopii, wykonywanie lub publiczne prezentowanie takich przesłanych treści (w tym komentarzy i ankiet) na dowolnym nośniku i w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych, oraz na upoważnianie innych do tego (to prawo licencyjne obejmuje imię i nazwisko, tożsamość, podobieństwo i głos przesyłane przez Użytkownika wraz z takimi treściami). Użytkownik zgadza się, że ma prawo do zamieszczania dowolnych treści (w tym komentarzy lub ankiet), które zamieszcza, oraz że treści te (w tym komentarze lub ankiety) nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani żadnych innych praw osobistych lub własnościowych jakiejkolwiek innej strony.

Promocje
Użytkownicy mogą promować, administrować lub prowadzić promocję (konkurs lub loterię) na, poprzez lub korzystając z Usług (“Promocja”). Jeśli zdecydujesz się na promocję, zarządzanie lub przeprowadzenie Promocji, musisz przestrzegać następujących zasad: (i) Użytkownik może przeprowadzać Promocje w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wszelkich Promocji z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązaniami i ograniczeniami. (ii) Użytkownik zostanie sklasyfikowany jako organizator Promocji w odpowiedniej jurysdykcji (jurysdykcjach) i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty i wydatki związane z Promocją, w tym, bez ograniczeń, realizację, administrację i działanie Promocji; sporządzenie i ogłoszenie wszelkich oficjalnych zasad; wybór zwycięzców; wydawanie nagród; oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń stron trzecich, w tym, bez ograniczeń, dokonanie wszelkich niezbędnych rejestracji i obligacji. Fandom ma prawo do usunięcia Państwa Promocji z usług, jeżeli Fandom ma uzasadnione powody by sądzić, że Państwa promocja nie jest zgodna z Warunkami Użytkowania lub obowiązującym prawem. (iii) Fandom nie ponosi odpowiedzialności za takie Promocje, nie popiera ich ani nie wspiera. Nie możesz wskazać, że Fandom jest sponsorem lub współsponsorem Promocji. (iv) Użytkownik wyświetli lub przeczyta poniższe informacje w związku z Promocją: “To jest promocja prowadzona przez [Twoja Nazwa]. Fandom nie sponsoruje ani nie popiera promocji [Twoja Nazwa] i nie jest odpowiedzialny za tę promocję”.

Postępowanie użytkownika

Zgadzasz się, że nie będziesz:

 • Nadużywać, nękać, grozić lub zastraszać innych użytkowników Fandom;
 • Publikować lub przekazywać jakichkolwiek treści, które są obsceniczne, pornograficzne, obelżywe, obraźliwe, bluźniercze lub w inny sposób naruszające prawo lub prawa osób trzecich, lub treści zawierające homofobię, transfobię, obelgi etniczne, nietolerancję religijną lub zachęcające do zachowań przestępczych;
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę;
 • Umieszczać jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych treści lub wykorzystywać Usługę do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów;
 • Publikować lub przekazywać jakiejkolwiek komunikacji lub nagabywania przeznaczonego lub mającego na celu uzyskanie hasła, konta, adresu e-mail lub prywatnych informacji od dowolnego użytkownika Fandom;
 • Umieszczać, przesyłać, przekazywać, udostępniać lub przechowywać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, nagabywania, “spamu” lub innych rodzajów nieautoryzowanego nagabywania;
 • Nagabywać o dane osobowe jakiegokolwiek użytkownika poniżej 18 roku życia;
 • Naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich i praw dotyczących postępowania w internecie i akceptowalnych treści);
 • Umieszczać ogłoszenia lub nakłaniać do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług lub treści, funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usług, lub usuwać informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności dotyczących Usług lub treści użytkownika.
 • Za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Spółkę (na przykład w odniesieniu do korzystania z treści tekstowych przekazywanych poszczególnym społecznościom Fandom, zgodnie z tym, co zostało określone na naszej stronie licencyjnej), użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, reprodukować, podbierać, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wykonywać, dostosowywać, agregować, sprzedawać, przekazywać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać żadnej z treści, w całości lub w części,
 • Używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania i/lub pobierania stron internetowych, lub innego urządzenia do podbierania, ekstrakcji, pobierania lub indeksowania dowolnej części treści;
 • wykorzystywać jakiegokolwiek Odtwarzacza Mediów do celów innych niż niekomercyjne, osobiste użycie i oglądanie odpowiednich treści;
 • próbować modyfikować, ulepszać, edytować, tłumaczyć, dostosowywać, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, rozbierać lub tworzyć prace pochodne w oparciu o dowolny Odtwarzacz multimediów; lub
 • próbować udzielać licencji, przenosić, przekazywać lub przydzielać stronom trzecim jakiekolwiek prawa do używania lub wystawiania jakiegokolwiek Odtwarzacza multimediów, w tym do sprzedaży, promocji, wyświetlania, redystrybucji lub retransmisji jakiegokolwiek Odtwarzacza multimediów.

Ponadto, wyrażasz zgodę na:

 • Korzystanie z Usług wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami;
 • Zachowanie poufności wszelkich haseł związanych z korzystaniem z Usług;
 • Natychmiastowe powiadomienie firmy w przypadku nieautoryzowanego korzystania z twojego konta;
 • Nie blokowanie, usuwanie lub w inny sposób celowe utrudnianie prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania reklam i/lub interfejsu użytkownika i funkcjonalności;
 • Nie wysyłanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie ani w inny sposób udostępnianie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie, ograniczenie funkcjonalności lub umożliwienie nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • Niezamieszczanie, niepublikowanie, nie wysyłanie pocztą elektroniczną, nie przekazywanie ani w inny sposób nie udostępnianie jakichkolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
 • nieużywanie żadnych robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków dostępu do Usług w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • Niefałszowanie nagłówków, manipulowanie identyfikatorami źródłowymi ani w inny sposób nie próbowanie ukrycia pochodzenie jakichkolwiek treści udostępnianych za pośrednictwem Usług;

Nie będziesz:

 • podejmować jakichkolwiek działań, które spowodują lub mogą spowodować, według naszego uznania, nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowego działania Usług lub jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Usług; lub
 • omijać jakichkolwiek środków, jakie możemy zastosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług, w tym używać robotów do omijania nagłówków.

Poszanowanie prawa autorskiego; Roszczenia o naruszenie prawa autorskiego

Fandom szanuje własność intelektualną innych osób i postępuje zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o prawie autorskim Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) i innych obowiązujących przepisach. Jeśli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ich agentem i uważa, że treści zamieszczone w Usługach naruszają prawa autorskie użytkownika, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas agentem na mocy umowy DMCA:

Do: Agent ds. praw autorskich

Fandom, Inc.

130 Sutter Street, 4th Floor

San Francisco, CA 94104

W naszym formularzu zgłoszeniowym DMCA (wybierz kategorię “Mam problem z prawami autorskimi lub znakami towarowymi”) znajdziesz formularz, który pomoże Ci wypełnić wymagane elementy zgłoszenia DMCA takedown. Możesz również wysłać e-mail do wyznaczonego agenta za pośrednictwem copyright@fandom.com. W temacie e-maila proszę umieścić “Roszczenie o naruszenie praw autorskich”. Dla jasności, tylko zgłoszenia DMCA powinny trafiać do Agenta Praw Autorskich.

Przesyłanie pomysłów

Przesyłając pomysły, sugestie, dokumenty i/lub propozycje (“Zgłoszenia”) do Fandom lub jego pracowników, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Fandom będzie uprawniony do wykorzystania lub ujawnienia takich Zgłoszeń w dowolnym celu w dowolny sposób, bez konieczności wypłacania Państwu rekompensaty lub uznania autorstwa.

Wypowiedzenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Fandom zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do wypowiedzenia użytkownikowi licencji na korzystanie z Usług (w tym do zamieszczania treści użytkownika) oraz do zablokowania lub uniemożliwienia mu dostępu do Usług i korzystania z nich w przyszłości, także wtedy, gdy uznamy, że: (a) korzystanie przez użytkownika z Usług narusza niniejsze Warunki użytkowania lub obowiązujące prawo; (b) użytkownik korzysta z Usług w sposób oszukańczy lub korzysta z nich w sposób niewłaściwy; lub (c) nie jesteśmy w stanie kontynuować świadczenia Usług na rzecz użytkownika z przyczyn technicznych lub uzasadnionych przyczyn biznesowych. Obejmuje to możliwość zakończenia lub zawieszenia dostępu użytkownika do wszelkich zakupionych produktów lub usług, w tym do wszelkich subskrypcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym środkiem zaradczym przysługującym użytkownikowi w odniesieniu do niezadowolenia z (i) Usług, (ii) jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, (iii) jakiejkolwiek polityki lub praktyki Fandom w zakresie obsługi Usług, lub (iv) jakichkolwiek treści lub informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług, jest zamknięcie konta użytkownika i zaprzestanie korzystania z jakichkolwiek i wszystkich części Usług.

Wyłączenia odpowiedzialności; Brak gwarancji

Fandom nie gwarantuje, że nie dojdzie do nieautoryzowanego kopiowania, wykorzystania lub rozpowszechniania treści przekazanych przez Ciebie lub przez osoby trzecie. Ponadto, Fandom nie ponosi odpowiedzialności za treści lub postępowanie, zarówno w trybie online jak i offline, jakiegokolwiek użytkownika Usług lub innych stron lub usług, do których można się odwołać lub z którymi można się połączyć w ramach Usług.

Ponieważ Spółka nie ma kontroli nad takimi stronami i usługami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub usług, a także nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na takich stronach lub usługach lub są dostępne za ich pośrednictwem. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej lub usługi stron trzecich.

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usług może być narażony na kontakt z treściami, które mogą być dla niego obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw, i że w związku z tym korzysta z Usług na własne ryzyko.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: (A) USŁUGI ORAZ TREŚCI I MATERIAŁY W NICH ZAWARTE SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH FANDOM WYRAŹNIE STWIERDZA INACZEJ NA PIŚMIE; (B) FANDOM ORAZ JEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY, PODWYKONAWCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, PARTNERZY I DOSTAWCY (“STRONY FANDOMU“) ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI USŁUG, W TYM WSZELKICH INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH; (C) ŻADNA ZE STRON FANDOMU NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚCI LUB MATERIAŁY ZAWARTE W USŁUGACH SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, WIARYGODNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; ORAZ (D) PODCZAS GDY STRONA FANDOMU PRÓBUJE ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG, NIE MOŻE I NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI LUB NASZ SERWER(Y) SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ PAŃSTWA OD FANDOMU LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. FANDOM NIE GWARANTUJE I NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ ŻADNYCH KONKRETNYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: A) W ŻADNYM WYPADKU FANDOM ANI ŻADNA ZE STRON FANDOMU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, CZY TO W RAMACH DZIAŁANIA W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH Z FANDOMU, LUB KTÓRE WYNIKAJĄ Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUWANIA PLIKÓW LUB POCZTY ELEKTRONICZNEJ, BŁĘDÓW, DEFEKTÓW, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI LUB JAKICHKOLWIEK AWARII, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, AWARII KOMUNIKACJI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO REJESTRÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG FANDOM; ORAZ (B) W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FANDOMU, UMOWNA, GWARANCYJNA, DELIKTOWA (W TYM ZA ZANIEDBANIE, CZYNNE, BIERNE LUB DOMNIEMANE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNA TEORIA, WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI TAKA BYŁA, ZA DOSTĘP DO USŁUG W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA LUB STU DOLARÓW, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA.

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Państwa w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem.

PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE FANDOM ZAOFEROWAŁ USŁUGI, MATERIAŁY ORAZ INNE TREŚCI I INFORMACJE, USTALIŁ SWOJE CENY ORAZ ZAWARŁ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA OPIERAJĄC SIĘ NA ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ŻE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ODZWIERCIEDLAJĄ ROZSĄDNY I SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY KLIENTEM A FANDOMEM ORAZ ŻE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE STANOWIĄ ZASADNICZĄ PODSTAWĘ ZAWARCIA UMOWY MIĘDZY KLIENTEM A FANDOMEM. FANDOM NIE BYŁBY W STANIE ŚWIADCZYĆ PAŃSTWU USŁUG NA ROZSĄDNYCH EKONOMICZNIE ZASADACH BEZ TYCH OGRANICZEŃ.

UŻYTKOWNIK I FANDOM ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB Z NIMI ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA. W PRZECIWNYM RAZIE, TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWALE ZAKAZANA.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Fandom, jej spółki stowarzyszone, wykonawców, pracowników, agentów i dostawców zewnętrznych, licencjodawców i partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, w tym opłat i wydatków prawnych, wynikających z korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług, wszelkich treści zamieszczanych, przechowywanych lub w inny sposób przekazywanych przez użytkownika w ramach lub za pośrednictwem Usług, naruszenia przez użytkownika praw stron trzecich, naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia oświadczeń, gwarancji i porozumień zawartych w niniejszym dokumencie. Fandom zastrzega sobie prawo do przejęcia, na Państwa koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które są Państwo zobowiązani do zabezpieczenia Fandomu, a Państwo zgadzają się współpracować z Fandomem w obronie tych roszczeń. Fandom dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, powództwach lub postępowaniach po otrzymaniu informacji o nich. Powyższa rekompensata obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, w tym opłaty i wydatki prawne, wynikające z Promocji lub treści użytkownika.

Prawo właściwe, miejsce i jurysdykcja

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory mogące wyniknąć między użytkownikiem a Spółką lub jej podmiotami powiązanymi reguluje prawo stanu Kalifornia, znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, bez względu na zasady dotyczące konfliktu przepisów prawa. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik zobowiązuje się nie wszczynać ani nie ścigać żadnych działań związanych z korzystaniem z Usług poza sądami stanowymi i federalnymi w Kalifornii, a także niniejszym wyraża zgodę i zrzeka się wszelkiej obrony przed brakiem osobistej jurysdykcji i wygody dotyczącej forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w sądach stanowych i federalnych w Kalifornii.

Inne zasady i warunki

W zakresie, w jakim tłumaczenie niniejszych Warunków użytkowania różni się od angielskiej wersji językowej, obowiązuje angielska wersja językowa.

Jeżeli Spółka nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa, zadośćuczynienia lub postanowienia w ramach niniejszych Warunków użytkowania, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia w tym lub innym przypadku.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone lub usunięte z niniejszych Warunków użytkowania w minimalnym niezbędnym zakresie i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przez Państwa przenoszone lub scedowane, ale mogą być scedowane przez Fandom bez ograniczeń. Wszelkie próby dokonania cesji z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania są nieważne.

Warunki użytkowania, wraz z Warunkami sprzedaży, Polityką Prywatności oraz Wskazówkami, stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a Fandomem, odnoszącego się do przedmiotu niniejszej Usługi nie będą zmieniane, chyba że w formie pisemnej, podpisanej lub w inny sposób uzgodnionej przez obie strony, lub poprzez zmianę niniejszych Warunków Użytkowania lub Wskazówek dokonaną przez Fandom, jak określono w punkcie 6 powyżej.